Uw gravure partner

Gratis verzending vanaf 109 euro (voor Frankrijk)

Navigatie
Ter gelegenheid van dit eindejaar is ons hele team gemobiliseerd. Om u volledig tevreden te stellen, streven wij ernaar uw bestellingen binnen maximaal twee werkdagen te verzenden. Wij blijven tot uw beschikking, hetzij per e-mail contact@topgravures.com, of telefonisch op +33 (0)6.12.42.45.30.

VAN DE SITE: www.topgravures.com :

ARTIKEL 1: INLEIDING

Dit privacybeleid is van toepassing op de site: www.topgravures.com

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de site bekend te maken:

 • De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd, moeten als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Deze omvatten de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;
 • Wat zijn de rechten van gebruikers met betrekking tot deze gegevens;
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens; 
 • Aan wie deze gegevens worden verzonden;
 • Mogelijk het beleid van de site met betrekking tot "cookies" -bestanden.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de wettelijke vermeldingen en de algemene gebruiksvoorwaarden die gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres: Juridisch voorbehoud

ARTIKEL 2: ALGEMENE PRINCIPES MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese verordening 2016/679, worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van sitegebruikers de volgende principes gerespecteerd:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat hun gegevens worden verzameld en om welke redenen hun gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doelstellingen bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Minimalisatie van gegevensverzameling en -verwerking: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen van de site worden verzameld;
 • Tijdsbesparing van gegevens: de gegevens worden voor een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Als de bewaartermijn niet aan de gebruiker kan worden gecommuniceerd;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de gegevensbeheerder verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Om wettig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van Europese Verordening 2016/679, mag de verzameling en verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden. Na opgesomd:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een contract;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking wordt verklaard door een behoefte in verband met de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking kan worden verklaard door een behoefte die verband houdt met de vervulling van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de legitieme en privébelangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde partij.

ARTIKEL 3: PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT IN HET KADER VAN NAVIGATIE OP DE SITE

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN WIJZE VAN VERZAMELING

Persoonlijke gegevens verzameld op de site www.topgravures.com zijn het volgende :

 • Achternaam
 • telefoon
 • E-mail ons
 • Bericht

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

 • contactformulier

De gegevensbeheerder bewaart alle verzamelde gegevens in de computersystemen van zijn site en onder redelijke beveiligingsvoorwaarden voor een periode van: 3 jaar.

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doelen:

 • Contactformulier: contactaanvraag en de commerciële opvolging ervan

B. VERZENDING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De persoonlijke gegevens die door de site worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden en worden alleen verwerkt door de site-editor.

C. DATA HOSTING

De site www.topgravures.com wordt gehost door: O2SWITCH, met hoofdkantoor op het volgende adres: 22-224 - Boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand - Frankrijk

De gastheer is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: Telefoon: 04 44 44 60 40 (enkel gratis nummer vanaf een vaste lijn, exclusief eventuele extra kosten afhankelijk van de operator vanaf een mobiele lijn).

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend in Frankrijk gehost en verwerkt.

ARTIKEL 4: GEGEVENSBEHEERDER EN GEGEVENSBESCHERMER

A. DE GEGEVENSBEHEERDER

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens kan als volgt gecontacteerd worden:

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en de middelen die worden gebruikt voor het verwerken van persoonlijke gegevens.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSBEHEERDER

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet aan derden door te geven zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gebracht en de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld te respecteren.

De site heeft een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de overdracht van gegevens die door de site gaan, veilig zijn.

Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer" -certificaat) is bedoeld om de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site te beveiligen.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op de hoogte te brengen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor hem onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in gevaar komt, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Conform de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de onderstaande rechten.

Om ervoor te zorgen dat de gegevensbeheerder zijn verzoek inwilligt, moet de gebruiker hem het volgende verstrekken: zijn voor- en achternaam en zijn e-mailadres.

De gegevensbeheerder is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker te reageren.

A. PRESENTATIE VAN GEBRUIKERSRECHTEN MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

Bij. Recht op inzage, rectificatie en recht op verwijdering

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben lezen, bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering van de gegevens door de onderstaande procedure te respecteren:

 • Verzend een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. door aan te geven aan welk e-mailadres de betreffende gegevens zijn gekoppeld.
 • Er wordt dan een procedure gestart door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker ontvangt een reeks e-mails om de procedure te volgen.

b. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens die door de site worden bewaard, naar een andere site te vragen door de volgende procedure te volgen:

 • Verzend een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. door aan te geven aan welk e-mailadres de betreffende gegevens zijn gekoppeld.
 • Er wordt dan een procedure gestart door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker ontvangt een reeks e-mails om de procedure te volgen.

vs. Recht op beperking van en verzet tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, behalve om het bestaan ​​van legitieme en dwingende redenen aan te tonen, die voorrang kunnen hebben op de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de beperking van de verwerking van hun gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

 • Verzend een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. door aan te geven aan welk e-mailadres de betreffende gegevens zijn gekoppeld.
 • Er wordt dan een procedure gestart door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker ontvangt een reeks e-mails om de procedure te volgen.

d. Recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679, heeft de gebruiker het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd als de beslissing rechtsgevolgen voor hem heeft of hem op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt.

e. Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan bepalen wat het lot zou moeten zijn van zijn verzamelde en verwerkte gegevens als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

f. Recht om beslag te leggen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker, en de gebruiker deze beslissing wil aanvechten, of, als hij van mening is dat een van de hierboven genoemde rechten, heeft hij het recht om in beroep te gaan bij de CNIL (Nationale Commissie voor Informatica en vrijheden, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

B. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de wet op de gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker een minderjarige is onder de 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist zodat persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

De site-editor behoudt zich het recht voor om op elke manier te verifiëren dat de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij de toestemming heeft verkregen van een wettelijke vertegenwoordiger voordat hij de site bezoekt.

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN "COOKIES" -BESTANDEN

De site kan de technieken van "cookies" gebruiken.

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 kb) dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Met deze bestanden kan het statistieken en verkeersinformatie verwerken, de navigatie vergemakkelijken en de service verbeteren voor het gemak van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookie" -bestanden waarbij persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist.

Deze toestemming van de gebruiker wordt als geldig beschouwd voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw toestemming vragen om "cookie" -bestanden op hun harde schijf op te slaan.

Bij. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van "cookie" -bestanden door de site

De gebruiker wordt erop gewezen dat hij zich kan verzetten tegen het opnemen van deze "cookie" -bestanden door zijn browsersoftware te configureren.

Ter informatie, de gebruiker kan op de volgende adressen de stappen vinden die moeten worden gevolgd om zijn browsersoftware te configureren om het opnemen van "cookie" -bestanden te verzetten:

In het geval dat de gebruiker besluit om de "cookies" -bestanden te deactiveren, kan hij doorgaan met browsen op de site. Elke storing van de site veroorzaakt door deze manipulatie kan echter niet worden beschouwd als te wijten aan de redacteur van de site.

b. Beschrijving van de "cookies" -bestanden die door de site worden gebruikt

De site-editor vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens het browsen:

 • Sessie-cookie
  Naam: reeks willekeurige getallen
  Uitgever: de site www.topgravures.com
  Wordt geactiveerd zodra de gebruiker de website bezoekt
  Doel: het volgen van de sessie van de gebruiker
  Vervalt aan het einde van de sessie

Door de site te bezoeken, wordt de gebruiker geïnformeerd dat "cookie" -bestanden van derden kunnen worden opgeslagen.

Dit zijn meer in het bijzonder de volgende derde partijen:

 • google.com
 • vimeo.com
 • youtube.com
 • doubleclick.net
 • facebook.com

Bovendien integreert de site sociale netwerkknoppen, waardoor de gebruiker zijn activiteit op de site kan delen. "Cookie" -bestanden van deze sociale netwerken worden daarom waarschijnlijk op de computer van de gebruiker opgeslagen wanneer hij deze functies gebruikt.

De gebruiker wordt erop gewezen dat deze sites hun eigen privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben die kunnen verschillen van de site. De site-editor nodigt gebruikers uit om het vertrouwelijkheidsbeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van deze sites te raadplegen.

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan op elk moment worden geraadpleegd op het onderstaande adres:

Privacybeleid

De redacteur van de site behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen om de conformiteit met de geldende wetgeving te garanderen.

Bijgevolg wordt de gebruiker uitgenodigd om dit privacybeleid regelmatig te komen raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan zullen worden aangebracht.

De gebruiker wordt erop gewezen dat de laatste update van dit privacybeleid plaatsvond op: 11/03/2021.

ARTIKEL 8: AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET PRIVACYBELEID

Door de site te bezoeken, verklaart de gebruiker dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen en de voorwaarden ervan te aanvaarden, meer bepaald met betrekking tot het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens, evenals het gebruik van bestanden. "Cookies".

Ontdek onze nieuwe producten
Lees het nieuws
Over ons
Contacteer ons