VAN DE SITE: www.topgravures.com

Artikel 1: Preambule

Dit privacybeleid is van toepassing op de site: www.topgravures.com

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de site bekend te maken:

 • De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd, moeten als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Deze omvatten de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker of hun IP-adres;
 • Wat zijn de rechten van gebruikers met betrekking tot deze gegevens;
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens; 
 • Aan wie deze gegevens worden verzonden;
 • Mogelijk het beleid van de site met betrekking tot "cookies" -bestanden.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de wettelijke vermeldingen en de algemene gebruiksvoorwaarden die gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres: Juridisch voorbehoud

Artikel 2: Algemene principes met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese verordening 2016/679, worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van sitegebruikers de volgende principes gerespecteerd:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die de gegevens bezit. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en om welke redenen zijn gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doelstellingen bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Minimalisatie van gegevensverzameling en -verwerking: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen van de site worden verzameld;
 • Bewaring van beperkte gegevens in de loop van de tijd: de gegevens worden voor een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Indien de bewaartermijn niet aan de gebruiker kan worden meegedeeld;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de gegevensbeheerder verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Om wettig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden. na vermeld:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een contract;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking wordt verklaard door een behoefte in verband met de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking kan worden verklaard door een behoefte die verband houdt met de vervulling van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de legitieme en privébelangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde partij.

Artikel 3: Persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt tijdens het browsen op de site

A. Verzamelde en verwerkte gegevens en wijze van verzamelen

De op de site www.topgravures.com verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • telefoon
 • Uw E-mail
 • Bericht

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

 • contactformulier

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart alle gegevens die in zijn computersystemen zijn verzameld op de site en onder redelijke veiligheidsomstandigheden voor een periode van: 3 jaar.

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doelen:

 • Contactformulier: contactaanvraag en commerciële opvolging

B. Overdracht van gegevens aan derden

De persoonlijke gegevens die door de site worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden en worden alleen verwerkt door de site-editor.

C. Gegevenshosting

De site www.topgravures.com wordt gehost door: O2SWITCH, met hoofdkantoor op het volgende adres: 22-224 – Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – Frankrijk

De host is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: Telefoon: 04 44 44 60 40 (enkel gratis nummer vanaf een vaste lijn, exclusief eventuele extra kosten afhankelijk van de operator vanaf een mobiele lijn).

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend in Frankrijk gehost en verwerkt.

Artikel 4: Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

A. De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens kan als volgt gecontacteerd worden: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en de middelen die worden gebruikt voor het verwerken van persoonlijke gegevens.

B. Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet aan derden over te dragen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gebracht en de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld te respecteren.

De site heeft een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de overdracht van gegevens die door de site gaan, veilig zijn.

Een SSL-certificaat (“Secure Socket Layer” -certificaat) is bedoeld om de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site te beveiligen.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op de hoogte te brengen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor hem onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in gevaar wordt gebracht, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

Artikel 5: Gebruikersrechten

Conform de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de onderstaande rechten.

Om ervoor te zorgen dat de verwerkingsverantwoordelijke aan zijn verzoek kan voldoen, moet de gebruiker hem meedelen: zijn voor- en achternaam, evenals zijn e-mailadres.

De gegevensbeheerder is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker te reageren.

A. Presentatie van de rechten van de gebruiker op het gebied van gegevensverzameling en -verwerking

Naar. Recht op inzage, rectificatie en recht op verwijdering

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben lezen, bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering van de gegevens door de onderstaande procedure te respecteren:

 • Verzend een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. door aan te geven aan welk e-mailadres de betreffende gegevens zijn gekoppeld.
 • Er wordt dan een procedure opgestart door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker ontvangt een reeks e-mails om de procedure te volgen.

b. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens, bewaard door de site, naar een andere site te vragen door de volgende procedure te volgen:

 • Verzend een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. door aan te geven aan welk e-mailadres de betreffende gegevens zijn gekoppeld.
 • Er wordt dan een procedure opgestart door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker ontvangt een reeks e-mails om de procedure te volgen.

tegen Recht op beperking van en verzet tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, behalve om het bestaan ​​van legitieme en dwingende redenen aan te tonen, die voorrang kunnen geven op de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de beperking van de verwerking van hun gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

 • Verzend een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. door aan te geven aan welk e-mailadres de betreffende gegevens zijn gekoppeld.
 • Er wordt dan een procedure opgestart door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker ontvangt een reeks e-mails om de procedure te volgen.

D. Recht om niet het onderwerp te zijn van een uitsluitend op een geautomatiseerd proces gebaseerd besluit

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd als de beslissing rechtsgevolgen voor hem heeft of hem aanzienlijk raakt. dezelfde manier.

e. Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan regelen wat de toekomst zou moeten zijn van zijn verzamelde en verwerkte gegevens als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

F. Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de gegevensbeheerder besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker deze beslissing wil aanvechten, of, als hij van mening is dat een van de bovengenoemde rechten, heeft hij het recht om in beroep te gaan bij de CNIL (National Commission for Computing and Liberties, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

B. Persoonsgegevens van minderjarigen

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de wet op de gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker een minderjarige is die jonger is dan 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist zodat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

De site-editor behoudt zich het recht voor om op elke manier te verifiëren dat de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij de toestemming heeft verkregen van een wettelijke vertegenwoordiger voordat hij de site bezoekt.

Artikel 6: Gebruik van “cookie” bestanden

De site kan gebruik maken van "cookie" -technieken.

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 kb) dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Met deze bestanden kan het statistieken en verkeersinformatie verwerken, de navigatie vergemakkelijken en de service verbeteren voor het gemak van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookie" -bestanden die het opslaan en analyseren van persoonlijke gegevens omvatten, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist.

De toestemming van deze gebruiker wordt als geldig beschouwd voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw toestemming vragen om "cookie" -bestanden op hun harde schijf op te slaan.

Naar. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van "cookies"-bestanden door de site

De gebruiker wordt erop gewezen dat hij zich kan verzetten tegen het opnemen van deze "cookie" -bestanden door zijn browsersoftware te configureren.

Ter informatie: de gebruiker kan op de volgende adressen de stappen vinden die hij moet volgen om zijn browsersoftware zo te configureren dat deze zich verzet tegen het opnemen van "cookie" -bestanden:

In het geval dat de gebruiker besluit om de "cookie" -bestanden te deactiveren, kan hij verder browsen op de site. Elke storing van de site die door deze manipulatie wordt veroorzaakt, kan echter niet worden beschouwd als te wijten aan de redacteur van de site.

B. Beschrijving van de "cookie"-bestanden die door de site worden gebruikt

De site-editor vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens het browsen:

 • Sessie-cookie
  Naam: reeks willekeurige cijfers
  Uitgever: de website www.topgravures.com
  Wordt geactiveerd zodra de gebruiker op de website surft
  Doel: om de sessie van de gebruiker te volgen
  Vervalt aan het einde van de sessie

Door op de site te surfen, wordt de gebruiker geïnformeerd dat er "cookie" -bestanden van derden kunnen worden opgeslagen.

Dit zijn meer in het bijzonder de volgende derden:

 • google.com
 • vimeo.com
 • youtube.com
 • doubleclick.net
 • facebook.com

Bovendien bevat de site sociale netwerkknoppen waarmee de gebruiker zijn activiteiten op de site kan delen. "Cookie"-bestanden van deze sociale netwerken worden daarom waarschijnlijk opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer deze functies worden gebruikt.

De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze sites hun eigen privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben die kunnen verschillen van de site. De site-editor nodigt gebruikers uit om het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van deze sites te raadplegen.

Artikel 7: Voorwaarden voor het wijzigen van het vertrouwelijkheidsbeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het onderstaande adres: Privacybeleid

De redacteur van de site behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen om de conformiteit met de geldende wetgeving te garanderen.

Daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om regelmatig dit privacybeleid te komen raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan zullen worden aangebracht.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de laatste update van dit privacybeleid plaatsvond op: 02-06-2023.

Artikel 8: Acceptatie door de gebruiker van het privacybeleid

Door op de site te surfen, verklaart de gebruiker dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen en de voorwaarden ervan te aanvaarden, meer in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens, evenals het gebruik van bestanden. "Cookies".